μενού
Βρίσκεστε εδώ: HomeΔράσεις ΠεριφέρειαςΝόμοιΚανονισμοί λειτουργιας Δημοσιων Υπηρεσιών

Κανονισμοί λειτουργιας Δημοσιων Υπηρεσιών

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Ν.3979/11 Ν.3979/11

hot!

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2190/94 (ΦΕΚ28) Ν. 2190/94 (ΦΕΚ28)

hot!

Βαθμολογικό σύστημα διάρθρωσης θέσεων του ∆ημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

N. 3230/04 N. 3230/04

hot!

Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την Διοίκηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέων διατάξεων (με το ν.3242/2004, Φ.Ε.Κ.102/Ά724-5-2004): με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη Διοίκηση. Με τις νέες διατάξεις, αφενός συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται ρυθμίσεις που αφορούν προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και αφετέρου θεσμοθετείται για πρώτη φορά το δικαίωμα του πολίτη για πλήρη αποζημίωση από τη Διοίκηση., όταν ζημιώνεται από την καθυστέρηση διεκπεραίωσης της υπόθεσής του.

N. 2690/99 N. 2690/99

hot!

Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης

"Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν1 προβαίνουν, αυτεπαγγέλτως, στις ενέργειες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις εντός των οριζομένων, σχετικών, προθεσμιών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, η ενέργεια συντελείι εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο."

Ν. 4057/12 (ΦΕΚ54/14-312) Ν. 4057/12 (ΦΕΚ54/14-312)

hot!

Ν.4057/12 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/2-2-07) Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/2-2-07)

hot!

Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Δικαιώματα των Πολιτών & των Επιχειρήσεων Δικαιώματα των Πολιτών & των Επιχειρήσεων

hot!

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, έχει θεσπίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και έχει συγκροτήσει υπηρεσίες και όργανα ελέγχου για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.Επειδή προϋπόθεση για να ασκήσουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους είναι να τα γνωρίζουν, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι με τους οποίους συναλλάσσονται και επειδή οι διατάξεις που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτών είναι πολυάριθμες και διάσπαρτες σε νόμους και κανονιστικές πράξεις και οι υπηρεσίες και τα όργανα ελέγχου που εξυπηρετούν το κοινό συγκροτούν ένα πολύπλοκο μηχανισμό, κρίναμε απαραίτητο, να κάνουμε γνωστή στους πολίτες και να αποστείλουμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες την εγκύκλιο αυτή, η οποία υπενθυμίζει συνοψίζοντας τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

hot!

Η επικοινωνία στη Δημόσια Διοίκηση είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχή επιτέλεση του έργου της. Η αποτελεσμαπκή επικοινωνία εξασφαλίζει ομαλή συνεργασία και αποδοτική λειτουργία στα πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.Ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών μπαξύ ταυς αλλά και με τους πολίτες δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Πολύ συχνά τα μηνύματα που αποστέλλει η Δημόσια Διοίκηση προς τους πολίτες, δεν περιέρχονται σιαυς ενδιαφερομένους έγκαιρα, είναι ασαφή και περιλαμβάνουν δυσνόητους τεχνικούς διοικηπκούς όρους, με αποτέλεσμα σειρά δυσλειτουργιών οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής.

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

hot!

Η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης συνδέεται ευθέως με τη γενικότερη στάση και συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και με τη γενικότερη στάση του κοινωνικού συνόλου έναντι του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος. Απαιτείται ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο η ορθή ιδίως με όρους νομιμότητας αντιμετώπιση του πολίτη από τη δημόσια διοίκηση είναι κοινή συνείδηση ενώ οι παρεμβάσεις και τα φαινόμενα διαφθοράς οποιασδήποτε μορφής επικρίνονται και δεν γίνονται σιωπηρά αποδεκτά. Στην κατεύθυνση αυτή επιθυμεί να συμβάλει αυτός ο Οδηγός.

Κύλιση στην Αρχή